Thursday, 22 December 2011

Misa-Misa Menjelang Hari Natal dan Hari Natal

Ucapan Selamat Hari Natal dan Selamat Tahun Baru kepada semua.
Semoga kedatangan Yesus Kristus membawa kita harapan, cinta kasih dan kedamaian sentiasa dan selama-lamanya.Sabtu, 24hb. Disember,  2011
Vigil Krismas - Tahun B

9:30 malam Krismas Carolling
10:00 malam Misa Kudus 3 bahasa

Bacaan Pertama
YESAYA 62:1-5
Keselamatan Sion akan datang dengan segera.

Oleh kerana Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh kerana Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh.  Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh TUHAN sendiri.  Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan TUHAN dan serban kerajaan di tangan Allahmu.  Engkau tidak akan disebut lagi "yang ditinggalkan suami", dan negerimu tidak akan disebut lagi "yang sunyi", tetapi engkau akan dinamai "yang berkenan kepada-Ku" dan negerimu "yang bersuami", sebab TUHAN telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami.  Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu.


"Demikianlah Sabda Tuhan"

MAZMUR 89:4-5, 16-17, 27, 29
Kesetiaan TUHAN kepada Daud

Engkau telah berkata: "Telah Kuikat perjanjian dengan orang pilihan-Ku, Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku: untuk selama-lamanya Aku hendak menegakkan anak cucumu, dan membangun takhtamu turun-temurun."

Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya TUHAN, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu; kerana namaMu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan kerana keadilan-Mu mereka bermegah.

Dia pun akan berseru kepada-Ku: "Bapaku Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku."

Aku akan memelihara kasih setia-Ku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjian-Ku teguh bagi dia.

Bacaan Kedua
KISAH PARA RASUL 13:16-17, 22-25


Maka bangkitlah Paulus.  Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata: "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah!  Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar, ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing.  Dengan tangan-Nya yang luhur Ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu.


Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka.  Tentang Daud Allah telah menyatakan: Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati-Ku dan yang melakukan segala kehendak-Ku.  Dan dari keturunannyalah, sesuai dengan yang telah dijanjikan-Nya, Allah telah membangkitkan Juruselamat bagi orang Israel, yaitu Yesus.  Menjelang kedatangan-Nya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberri diri dibaptis.  Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata: Aku bukan-lah Dia yang kamu sangka, tetapi Ia akan datang kemudian dari padaku.  Membuka kasut dari kaki-Nya pun aku tidak layak.


"Demikianlah Sabda Tuhan"
Bacaan Injil
MATIUS 1:1-25
Silsilah Yesus Kristus


Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham.
Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar, Perese memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari isteri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel.  Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akhim, Akhim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus.  Jadi seluruhnya ada: empat belas keturunan dari Abraham sampai Daud, empat belas keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan empat belas keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus.


Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut:  Pada waktu Maria, ibu-Nya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami isteri.  Kerana Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama isterinya dimuka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.  Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata: "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.  Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, kerana Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka.  Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi:  "Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan Dia Imanuel" - yang bererti: Allah menyertai kita.


Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya.  Ia mengambil Maria sebagai isterinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan Dia Yesus.


"Demikianlah Injil Tuhan"


Ahad, 25hb.  Disember, 2011
Hari Krismas -  Tahun B
10.00 pagi Misa Kudus 3 Bahasa

Bacaan Pertama
YESAYA 52:7-10
TUHAN menyelamatkan Sion

Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion: "Allahmu itu Raja!"  Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau: mereka bersama-sama bersorak-sorai.  Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana TUHAN kembali ke Sion.  Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalam! Sebab TUHAN telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem.  TUHAN telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa; maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita.


"Demikianlah Sabda Tuhan"

MAZMUR 98:1-6
Saat penyelamatan sudah dekat

Nyanyikanlah nyanyian baru bagi TUHAN, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib; keselamatan telah dikerjakan kepada-Nya oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus.  TUHAN telah memperkenalkan keselamatan yang dari pada-Nya, telah menyatakan keadilan-Nya di depan mata bangsa-bangsa.  Ia mengingat kasih setia dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari pada Allah kita.  Bersorak-soraklah bagi TUHAN, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmulah! Bermazmurlah bagi TUHAN dengan kecpi, dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni TUHAN!

                                                                                                                                                         
Bacaan Kedua
IBRANI 1:1-6
Allah berfirman dengan perantaraan Anak-Nya

Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akshir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada.  Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta.  Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan.  Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi dari pada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepada-Nya jauh lebih indah dari pada nama mereka.  Kerana kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan: "Anak-Ku Engkau! Engkau telah Kuperanakkan pada hari ini?"  dan "Aku akan menjadi Bapa-Nya, dan Ia akan menjadi Anak-Ku?"  Dan ketika Ia membawa pula Anak-Nya yang sulung ke dunia, Ia berkata:  "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia."


"Demikianlah Sabda Tuhan"Bacaan Injil
YOHANES 1:1-18
Firman yang telah menjadi manusia

Pada mulanya ada Firman; Firman itu bersama-sama dengan  Allah dan Firman itu adalah Allah.  Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.  Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.  Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia.  Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya.  Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes; ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya.  Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu.  Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia.  Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenal-Nya.  Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya.  Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, iaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya; orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.  Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, iaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.  Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya:  "Inilah Dia, yang ku-maksudkan ketika aku berkata: Kemudian dari padaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku."  Kerana dari kepenuhan-Nya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia; sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus.  Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah; tetapi Anak Tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan-Nya.


"Demikianlah Injil Tuhan"


Berita Gereja St. Joseph:

Acara tahunan: Pembaharuan Nazar Perkahwinan.
Untuk semua pasangan yang berkahwin.
Tarikh: 01 Januari, 2012 Ahad
Masa: 12:00 tengahari, Semasa Missa,
selepas penyampaian khutbah itu.
Tempat: Semua Gereja
Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada papan kenyataan.
Surat dari Bishop Paul Tan
Introduction to Spirituality Course by:
Rev. Fr. Dr. Norris Seenivasan, S.J.
Date: January and February of 2012.
(The course involves weekly lectures on Thursdays)
Time: 8pm- 9.30pm        Venue: Majodi Centre.
For further inquiries please call Mr. Francis Soh at 07-3861625. The registration forms are available in the church office. Please register as soon as possible as the course is limited to 30 participants.

Christmas Open House
Tarikh: 25hb Disember, 2011
Masa: 11:00 am - 2pm
Tempat: Majodi Centre.
Semua di jemput!About Pusat Kebajikan Good Shepherd
It is a not-for-profit, non-governmental organisation founded by the Good shepherd Sisters in 1960. Its primary focus is to work with women and girls experiencing crisis situations such as pregnancy, domestic violence and other forms of abuse. Its welfare services are located in KL, Ipoh and Sabah. Website: http://www.pkgs.org.my    Helplines: KL: 0163112667/Ipoh: 0124621341 / KK: 0195349044 / Sandakan: 0135544775/Tawau: 0138544644.  Others please refer to notice board.No comments:

Post a Comment